NAUE STEEL T

NAUE STEEL T го користи примарното појачување на Secugrid® геомрежите комбинирано со привремени ефикасни облоги од челична оплата во замотани облици за создавање на армиран земјен конструктивен систем што може да се прилагоди на бројни агли на косини и облици и притоа да поддржува вегетација. Садењето е можно на предната страна на NAUE STEEL T при косини до 70°. За пострмни косини, генерално се потребни специјални мерки за вегетација и системи за наводнување. Secutex® неткаените текстили или Secumat® душеците за контрола на ерозија обезбедуваат контрола на ерозија на предната страна на косината. Системот овозможува значајна флексибилност на дизајнот, на тој начин овозможувајќи прилагодување на проектни специфични услови и облици на ѕидови, при што е многу економичен, брз за изградба и естетски атрактивен со природна, зелена предна страна.

Примени:

- Санација на лизгање на земјиште, падини и насипи
- Стабилизација на косини до 70°
- Вегетирани косини со падови помеѓу 45° и 70°
- Конструкции за потпорни ѕидови до 90°
- Бариери за бучава од патишта и железници

Системски компоненти:

- Армирање со Secugrid® PET геомрежа
- Secumat® душек за контрола на ерозија и/или неткаен Secutex® геотекстил
- Прицврстувачи
- Хидросеење
- Челична (трајна) оплата, како што е арматура

Предности:

- Постојана стабилност дури и до 90°
- Зелено решение
- Висок капацитет на оптоварување
- Варијабилните одвојувачи овозможуваат локациски специфично прилагодување на лицето на косината
- Брза и едноставна изградба
- Може да се користат земји од локацијата (вклучително кохезивни земји)
- Крајно економичен, поради можноста за користење на поевтини кохезивни земји отколку нивно фрлање или замена со некохезивни земји
- Secugrid® геомрежите може да се користат со земји стабилизирани со цемент или вар
- Еколошката корист придружена со употребата на локални земји вклучува намалено транспортно загадување (и трошок) и зачувување на природните ресурси
Македонски