NAUE STEEL P

NAUE STEEL P системот комбинира Secugrid® геомрежно појачување со долгорочни (постојани) лица од челична облога за создавање на армирани земјени конструкции подложни на бројни облици на косини. Вегетација е дозволена на косини до 70°. За пострмни косини, на кои се сака вегетација, потребни се специјални садења и наводнување. За NAUE STEEL P, Secugrid® примарното појачување е прицврстено за челични оклопи (на пр., форми на кабли во L-форма) за создавање на силно меѓусебно поврзување. За спречување на ерозија на земјата покрај обложувањето со поцинкуван челик, се користат Secutex ® неткаените филтер геотекстили или Secumat ® душеците за контрола на ерозија. Системот е високо прилагодлив на проектно специфични услови и геометрии, што резултираат со економски решенија што ја поддржуваат природната вегетација.

Примени:

- Санација на лизгање на земјиште, падини и насипи
- Стабилизација на косини до 70°
- Вегетирани косини со падови помеѓу 45° и 70°
- Конструкции за потпорни ѕидови до 90°
- Бариери за бучава од патишта и железници

Системски компоненти:

- Армирање со Secugrid® PET геомрежа
- Secumat® душек за контрола на ерозија и/или неткаен Secutex® геотекстил
- Прицврстувачи
- Хидросеење
- Облоги од поцинкувани челик

Предности:

- Постојана стабилност дури и до 90°
- Зелено решение
- Висок капацитет на оптоварување
- Варијабилните одвојувачи овозможуваат локациски специфично прилагодување на лицето на косината
- Брза и едноставна изградба
- Може да се користат земји од локацијата (вклучително кохезивни земји)
- Крајно економичен, поради можноста за користење на поевтини кохезивни земји отколку нивно фрлање или замена со некохезивни земји
- Secugrid® геомрежите може да се користат со земји стабилизирани со цемент или вар
- Еколошката корист придружена со употребата на локални земји вклучува намалено транспортно загадување (и трошок) и зачувување на природните ресурси
Македонски