NAUE M3

NAUE CLAMP

The NAUE CLAMP Secugrid® geogrid system combines high-strength reinforcement with additional erosion protection for embankments, earth structures and steep slopes at inclinations up to 50°. NAUE CLAMP includes the vertical installation Secugrid® primary reinforcement geogrid and e.g Secumat® 5/5 Q1 ES 601 erosion control mats, secured with U-shaped clamp fasteners. This arrangement is filled with vegetation-supporting topsoil and may be used in conjunction with fast-establishing hydraulic growth mediums, such as hydroseed.

NAUE CLAMP

Sistemi me gjeorrjeta NAUE CLAMP Secugrid® bën kombinimin e një përforcimi të madh të digave, strukturave të dheut dhe sipërfaqeve me pjerrtësi deri në 50°, me mbrojtje plotësuese nga erozioni. NAUE CLAMP përfshin montimin vertikal të gjeorrjetës primare për përforcim Secugrid® dhe dyshekëve për kontrollimin e erozionit Secumat® 5/5 Q1 ES 601, që përforcohen me fiksues përkatës në formën e shkronjës U.

NAUE WRAP

The NAUE WRAP Secugrid® geogrid system for reinforced earth structures utilizes Secugrid® in wrapped, reinforcement envelopes at slope fronts. Temporary formworks, such as wood piles, are used in the site preparation and construction process. Mechanical protection of the high load-bearing capacity of NAUE’s Secugrid® reinforcement technology is secured by the installation of Secumat® erosion control mats or Secutex® nonwoven geotextiles. These measures protect against erosion of the soil.

NAUE WRAP

Sistemi me gjeorrjeta NAUE WRAP Secugrid® për konstruksionet e dheut me armaturë përdor Secugrid® me armaturë, në paketime adekuate, për pjesët e përparme të sipërfaqeve me pjerrtësi. Pajisjet e përkohshme, siç janë  pykat e drurit, përdoren gjatë procesit të përgatitjes së lokacionit që duhet ndërtuar. Mbrojtja mekanike e kapacitetit të ngarkesës i teknologjisë së NAUE’s Secugrid® është siguruar nëpërmjet montimit të dyshekëve Secumat® për kontrollimin e erozionit ose me gjeotekstilin e pathurur Secutex®. Këto masa mbrojnë tokën nga erozioni.

NAUE STEEL T

NAUE STEEL T utilizes the primary reinforcement of Secugrid® geogrids combined with temporary effective steel-skin facings in enveloped forms to create a reinforced earth construction system that can adapt to numerous slope angles and shapes while supporting vegetation. Plantings are possible on the face of NAUE STEEL T on slopes up to 70°. For steeper slopes, special vegetation measures and irrigation systems are generally necessary. Secutex® nonwoven geotextiles or Secumat® erosion control mats provide slope face erosion control.

NAUE STEEL T

Sistemi NAUE STEEL T përdor përforcimin primar të gjeorrjetave Secugrid®, në kombinim me shtresat e përkohshme efikase me modele çeliku, në paketime përkatëse, për të formuar një sistem toke konstruktiv me armaturë që mund të përshtatet me këndet e ndryshme të pjerrtësive dhe format e ndryshme, duke mbrojtur vegjetacionin. Mbjellja e vegjetacionit mund të bëhet në anën e përparme të NAUE STEEL T, në rastet e sipërfaqeve me pjerrtësi deri në 70°.

NAUE STEEL P

The NAUE STEEL P system combines Secugrid® geogrid reinforcement with longterm (permanent) steel-skin facings to create reinforced earth structures amenable to numerous slope shapes. Vegetation is allowed on slopes up to 70°. For steeper slopes on which vegetation is desired, special plantings and irrigation are necessary.

NAUE STEEL P

Sistemi NAUE STEEL P bën kombinimin e forcimit me gjeorrjeta Secugrid® me anë të përparme të punuara me shtresa çeliku për formimin e konstruksioneve të tokës me armaturë që janë nën ndikimin e sipërfaqeve me pjerrtësi të ndryshme. Vegjetacioni mund të mbillet në sipërfaqet me pjerrtësi deri në 70°. Për sipërfaqet me pjerrtësi më të madhe nevojiten masa të veçanta për mbjelljen e bimëve dhe sistem i veçantë për ujitjen e tyre.

NAUE GABION

NAUE GABION

The NAUE GABION system utilises Secugrid® geogrids to create reinforced earth structures with gabion fronts. Secugrid® geogrids are installed between the gabion layers and anchored in the soil. The system is highly flexible for design and installation, adjusting to project-specific soil requirements and geometric shapes. This flexibility maximises project economics and aesthetic options.

NAUE GABION

NAUE GABION

Sistemi NAUE GABION përdor gjeorrjetat Secugrid® për formimin e konstruksioneve të tokës me armaturë, me anë të përparme me gabion. Gjeorrjetat  Secugrid® montohen midis shtresave me gabion dhe fiksohen në tokë. Ky sistem mundëson një fleksibilitet të madh gjatë projektimit dhe montimit dhe mund të përshtatet me kushtet specifike të projekteve dhe me format e ndryshme gjeometrike. Fleksibiliteti i tillë ul shpenzimet e projekteve përkatëse dhe mundëson pamje estetike.

Страници

Subscribe to NAUE M3